KLÁVESKA.cz

Zprávy ze serveru 'Úspěšný blog'Úspěšný blog


Zobraz nejnovější zprávy ze všech serverů
Výběr kategorií:
Blogy a osobní stránky
Bydlení
Cestování
Doprava a dopravní prostředky
Finance a bankovnictví
Instituce a úřady
Kultura
Obchod
Počítače a komunikace
Průmysl, zemědělství
Služby
Sport
Věda a výzkum
Vzdělávání
Zábava, koníčky
Zdraví, děti, rodičovství
Zpravodajství, informace
Životní prostředí, příroda

Jazykový filtr:
česky   anglicky
polsky   slovensky


Hledání:
text:

server Úspěšný blog
05.05.2024 05:42

P?ilákání a udržení návšt?vníka na vašem blogu


[http://uspesnyblog.info/prilakani-a-udrzeni-navstevnika-na-vasem-blogu.html]
Obrovské množství za?ínajících autor? weblog? si myslí, že napsáním jednoho ?lánku zázra?n? získají stovky ?tená?? a snadnou cestu k rychlému zbohatnutí. Skute?nost je naprosto opa?ná, vybudování úsp?šného weblogu je pom?rn? ?asov? náro?ný a dlouhodobý proces. Teprve s ur?itým stabilním po?tem ?tená?? se vyplatí blog monetizovat – pokud na vaše stránky zavítá maximáln? n?kolik jednotek ?i [...]05.05.2024 05:42

Zákulisní informace p?ímo z Googlu


[http://uspesnyblog.info/zakulisni-informace-primo-z-googlu.html]
Denis Yu je CEO firmy BlitzLocal.com, která se specializuje na lokální vyhledávání. Spolu s n?kolika dalšími vybranými odborníky byl pozván na Google Spring Training – akci, která se konala pro ty nejv?tší zadavatele reklamy v americkém San Francisku. B?hem tohoto setkání Google poodhalil ú?astník?m n?kolik velice zajímavých zákulisních údaj? a statistik. Krom? jídla a pití [...]

05.05.2024 05:42

Registrace domén: 10 užite?ných nástroj? pro originální doménové jméno


[http://uspesnyblog.info/registrace-domen-10-uzitecnych-nastroju-pro-originalni-domenove-jmeno.html]
Pokud myslíte vaše p?sobení v online sv?t? vážn?, zcela ur?it? pot?ebujete vlastní doménové jméno a n?jaký slušný hosting. Poskytovatel? webhostingu zdarma jsou sice desítky, ale p?i dnešních cenách domén už je vyložen? nevhodné mít svojí prezentaci na domén? t?etího ?ádu, nedejbože kdesi za lomítkem vaše hostéra. Výb?r té správné domény je téma, na které se [...]

05.05.2024 05:42

Google aktualizuje podmínky AdSense


[http://uspesnyblog.info/google-aktualizuje-podminky-adsense.html]
Pro?ítat se nekone?nými licen?ními podmínkami asi není zcela normální, naprostá v?tšina uživatel? takovéto texty prost? odklikne, protože ?asto ani není možné n?co kloudného z textu vy?íst. Uživatelé Google AdSense, kte?í se b?hem n?kolika posledních hodin p?ihlásili do administrace svého ú?tu pak byli postaveni p?esn? p?ed takovéto rozhodnutí. Google mírn? zm?nil podmínky služby Google AdSense. Menším [...]

05.05.2024 05:42

AdSense for Video ve fázi betatestování


[http://uspesnyblog.info/adsense-for-video-ve-fazi-betatestovani.html]
Google v?era na svém blogu Inside AdSense oznámil spušt?ní služby Google for Video. Spole?nost tímto rozši?uje portfolio služeb na video obsah, který je momentáln? hodn? “in”, a nabízí další zdroje p?íjm?. Google for Video se zatím nachází pouze ve fázi betatestování a v ?eských podmínkách je zatím nemožné se tohoto omezeného testu zú?astnit. Google for [...]

05.05.2024 05:42

Kurz dolaru: nejv?tší nep?ítel webmaster? v AdSense


[http://uspesnyblog.info/kurz-dolaru-nejvetsi-nepritel-webmasteru-v-adsense.html]
Váš web neustále roste, míra prokliku se drží na stabiln? vysoké úrovni a p?esto se vaše výd?lky p?ipisované na ú?et neustále zmenšují? Toto je v sou?asnosti pom?rn? b?žný jev, za kterým stojí jednoduchá odpov??: kurz dolaru, respektive posilující ?eská koruna. Podívejme se na tento jednoduchý graf znázorňující kurz amerického dolaru k ?eské korun?. Za posledních [...]

05.05.2024 05:42

10 otázek, které byste si m?li položit p?ed napsáním nového ?lánku


[http://uspesnyblog.info/10-otazek-ktere-byste-si-meli-polozit-pred-napsanim-noveho-clanku.html]
Spousta blogger? se ?asto dostává do fáze, kdy prakticky nemá o ?em psát. Jelikož ale cht?jí zachovat alespoň frekvenci nových ?lánk?, na kterou jsou jejich ?tená?i zvyklí, plodí další a další p?ísp?vky. Takovýto obsah je však v naprosté v?tšin? p?ípad? zcela o ni?em a jeho p?idaná hodnota tém?? nulová. Zde je seznam deseti otázek, které [...]

05.05.2024 05:42

Rozum vít?zí, Google upravuje zm?ny pro Doporu?ení


[http://uspesnyblog.info/rozum-vitezi-google-upravuje-zmeny-pro-doporuceni.html]
Neoby?ejn? silná kritika Googlu za zm?ny, které byly naplánovány pro Google Doporu?ení, nakonec p?inesla své ovoce. Zam?stnanci v Googlu situaci ješt? jednou zvážili a p?edchozí velice nep?íznivé zprávy pro ?eské uživatele hned vypadají o n?co veseleji, alespoň tedy pro ur?itou skupinu webmaster?. Tou nejd?ležit?jší zm?nou je zrušení geografického omezení uživatele AdSense. Nyní již nemusíte mít [...]

05.05.2024 05:42

2 zásadní zm?ny v Google AdSense


[http://uspesnyblog.info/2-zasadni-zmeny-v-google-adsense.html]
Za?átek nového roku p?inesl dv? zásadní zm?ny v programu Google AdSense. Tyto novinky vyvolaly zna?nou míru nevole a mnoho uživatel? AdSense pravd?podobn? p?ipravily o tu?né zisky. Tyto zm?ny se v obou dvou p?ípadech týkají i ?eských webmaster? využívající tento systém a mnoho z nich asi nebude mít zrovna radost. 1. Zm?na odm?n za p?ivedení nového [...]

05.05.2024 05:42

Nový interaktivní banner pro Google AdSense


[http://uspesnyblog.info/novy-interaktivni-banner-pro-google-adsense.html]
Google poslední dobou opravdu nelení a p?ináší jednu novinku za druhou. Zatím posledním a pravd?podobn? velice významným p?ínosem do služby Google AdSense je testování nového reklamního formátu – jedná se o jakýsi interaktivní banner. Podle prvních informací se bude pravd?podobn? jednat o kombinaci klasických banner? a Google refferals, kdy webmaster dostává zaplaceno v moment?, kdy [...]

© 2024 - PERPETUM web design